Vacature: studentleden opleidingscommissies Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

De sollicitatieprocedure voor de Opleidingscommissies (OC’s) van Nederlands Recht, European Law
School, Fiscaal recht en Privacy, Cybersecurity and Data Management (ECPC) is weer van start
gegaan. De faculteit is op zoek naar studenten die in het academisch jaar 2024-2025 met
energie en enthousiasme aan de slag willen gaan als studentenvertegenwoordiger.

De OC’s zijn het medezeggenschapsorgaan van de FdR voor de door de faculteit aangeboden
onderwijsprogramma’s. Zij adviseren het Faculteitsbestuur (FB) over het verbeteren en
waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen. Elke OC bestaat voor de ene helft uit studenten en
voor de andere helft uit medewerkers die betrokken zijn bij de desbetreffende opleidingen. Deze
vacature is gericht op studentleden voor:

– OC Nederlands Recht (behelst Bachelor (BA) Rechtsgeleerdheid en Nederlandstalige
masteropleidingen)
– OC Fiscaal Recht (behelst BA Fiscaal Recht en Fiscale masteropleidingen)
– OC European Law School (BA European Law School en Engelstalige masteropleidingen)
– OC ECPC (advanced master Privacy, Cybersecurity and Data Management)

In deze OC’s hebben studenten een uitgelezen mogelijkheid om mee te praten over
onderwijsaangelegenheden. De OC’s kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het FB.
Belangrijke agendapunten zijn de kwaliteitszorg en de studeerbaarheid van de programma’s. De
OC heeft, afhankelijk van het onderwerp, zowel instemmings- als adviesbevoegdheden ten aanzien
van diverse aangelegenheden die het onderwijs betreffen. Bijvoorbeeld, instemmingsrecht over de
inhoud van de afstudeerrichtingen, de kwaliteit van de opleiding en de wijze van evalueren.
Programmawijzigingen, wijzigingen in examenregelingen en voorstellen voor nieuwe opleidingen
worden ter advisering aan de OC’s voorgelegd. Daarnaast kan de OC ook uit eigen beweging advies
uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden
betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleidingen.

De OC’s van Nederlands Recht, Fiscaal Recht en European Law School kunnen zowel gezamenlijk
als afzonderlijk vergaderen. De OC’s van Nederlands Recht, Fiscaal Recht en European Law School
vergaderen ongeveer één keer per maand en de OC ECPC vergadert ongeveer vier keer per jaar.
Tijdens de eerste vergadering van het academische jaar nemen de leden gezamenlijk een besluit of
in het Nederlands of in het Engels zal worden vergaderd.

Functieomschrijving:
Algemene informatie over deze aanstelling:
– Het betreft een bezoldigde functie;
– Actieve deelname aan de vergaderingen van de OC, doorgaans één keer per maand op
woensdag voor de OC’s Nederlands Recht, Fiscaal Recht en European Law School (vrijroostering is mogelijk);
– Deelname aan het studentenberaad, waarin studentleden van alle vertegenwoordigende
organen (Faculteitsbestuur, Faculteitsraad, Opleidingscommissies en Bibliotheekcommissie)
van de faculteit maandelijks vergaderen, doorgaans op woensdagmiddag;
– De zittingsduur is minimaal één academisch jaar.

Wil jij een steentje bijdragen aan de studenten-input voor jouw opleiding? Heb jij goede ideeën
over het onderwijs aan de faculteit? Of ben jij enthousiast om in bredere zin mee te denken over
het onderwijsbeleid van de faculteit? Bezit jij het vermogen om die ideeën gestructureerd en helder
uiteen te zetten en hier ook naar te handelen? Dan is een plaats in een van de OC’s van onze
faculteit misschien iets voor jou!

Schroom niet en solliciteer! Stuur jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 20 mei a.s.
naar het bijbehorende e-mailadres van de opleidingscommissie waar jij voor solliciteert:

– Voor de OC Nederlands Recht: oc-nederlandsrecht@maastrichtuniversity.nl
– Voor de OC European Law School: oc-els@maastrichtuniversity.nl
– Voor de OC Fiscaal Recht: oc-fiscaalrecht@maastrichtuniversity.nl
– Voor de OC ECPC: epc-privacy@maastrichtuniversity.nl

Selectieprocedure:
De studentleden van de OC’s worden voor één jaar benoemd door het Faculteitsbestuur, op
voordracht van de studentleden van de desbetreffende OC en van de Faculteitsraad. Voor de
opleidingscommissies van Nederlands Recht, European Law School en Fiscaal Recht zijn we op zoek
naar vier studentleden, voor de opleidingscommissie Privacy, Cybersecurity and Data Management
zijn we op zoek naar twee studentleden. Een student mag meerdere termijnen zetelen in een
opleidingscommissie. Zittende OC-studentleden mogen dus ook solliciteren.

Bij de selectie van kandidaten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede spreiding
over de verschillende opleidingen en cohorten. Voor Engelstalige opleidingen wordt zorg gedragen
voor een afdoende vertegenwoordiging van de studenten in die opleiding.

Voor meer toelichting over de rol van OC-studentlid kan contact worden opgenomen met
een van de huidige OC-studentleden: studentenintranet > Over de Faculteit >
Opleidingscommissies. Voor procedurele vragen kan contact worden opgenomen met de
secretaris van de OC’s, Beleidsmedewerker Onderwijs C. Bollen (via law-edpolicy@maastrichtuniversity.nl). Zie voor meer informatie over de OC’s ook het
Faculteitsreglement: studentenintranet > Over de Faculteit > Organisatie.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2015 First Maastricht | Made with love  .
Top
Bezoek ons ook op:  - - -