FIRST Fiscale Bedrijvendag

Ieder jaar organiseert FIRST Maastricht haar Fiscale Bedrijvendag. Op deze dag wordt aan de bedrijven de mogelijkheid geboden om zich door middel van o.a. workshops en presentaties aan de studenten te presenteren. Dit alles vindt plaats op een sfeervolle locatie waarbij tevens op informele wijze in contact kan worden gekomen tijdens de recruitment lunch of tijdens de borrel. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om individuele gesprekken te voeren met de bedrijven. Deze gesprekken kunnen dan oriënterende gesprekken, stagegesprekken of sollicitatiegesprekken zijn. Ten slotte is er voor vervoer heen en terug gezorgd. Dit is het paradepaardje van de vereniging en een zeer verantwoordelijke en relatief omvangrijke taak waarbij communicatieve en organisatorische vaardigheden centraal staan. Komend academisch jaar zal de FIRST Fiscale Bedrijvendag plaatsvinden op woensdag 21 februari 2018.

Voorzitter
Marc Rossing

Commissieleden
Daphne Goris
Janou Roosenboom
Maxime Leenders
Niek Cleyndert
Willemijn Pietersma

Deelname student?
Inschrijvingen nog niet geopend.

Deelname bedrijf?
Neem contact op met het bestuur: contact

Deelnemende bedrijven editie 2017/2018
* info volgt!

Internationale Commissie

Het bestuur heeft vanaf het jaar 2013-2014 in haar beleid opgenomen dat zij serieus met internationalisering aan de slag wil. Vandaar dat hiervoor een nieuwe commissie is ingesteld: de internationale commissie. Zij zal internationale studenten informeren over alles met betrekking tot studie en stad om er voor hen een zo soepel mogelijk jaar van te maken. Verder organiseert zij aan het begin van het jaar het evenement ‘Meeting Maastricht’, waarbij een groep van internationale studenten een rondleiding krijgt door de stad en kennis maakt met de vele kroegen die Maastricht rijk is. Het stokpaardje van de internationale commissie is het opzetten van een internationale bedrijvendag die plaats zal vinden op vrijdag 23 februari 2018!

Voorzitter
Stef Goossens

Commissieleden
Gelly Tran
Jacoline Kleijn
Jérôme Spronken
Tren Keltjens

FIRM

De FIRM redactie geeft vier maal per jaar het verenigingsblad de ”FIRM” uit. Zij zijn verantwoordelijk voor het benaderen van schrijvers van wetenschappelijke artikelen, artikelen van afgestudeerde fiscalisten over de ‘praktijkervaringen’, verslagen van activiteiten georganiseerd door FIRST Maastricht, verenigingsnieuws en nog veel meer!

Verder is het mogelijk de FIRM digitaal te bezichtigen vanaf de voorpagina van deze website.

Hoofdredacteur
Liza Peters

Commissieleden
Fleur Stultiens
Jan Willem Nass
Leontine Monsewije
Sean van de Ven
Shannen Paumen

Adverteren?Neem contact op met het bestuur: contact

Buitenlandse Studiereis

Dit jaar zal FIRST Maastricht geen studiereis organiseren. Deze zal in het academisch jaar 2018-2019 weer plaatsvinden.

In het verleden heeft FIRST Maastricht haar horizon verbreed en haar grenzen verlegd door middel van een studiereis met als bestemming onder meer Taipei (2017), Athene (2015), Istanbul (2013), Moskou (2011) en New York City (2009). De bedoeling van onze studiereis is om kantoren elders in de wereld te bezoeken om op deze wijze jullie een indruk te geven van de werkzaamheden in het buitenland. Hierdoor bieden we studenten de optimale gelegenheid hun mogelijke opties met betrekking tot hun toekomstige baan in kaart te brengen. We reizen met 24 leden van FIRST Maastricht af naar een fiscaal interesante bestemming waarbij we natuurlijk niet vergeten om de stad en omgeving te verkennen en het nachtleven een bezoek te brengen. Voor de deelnemende studenten zal er een verplicht kantoorbezoek aan de sponsor(en) van de reis plaatsvinden in Nederland, alvorens wij tijdens onze studiereis de buitenlandse vestiging bezoeken. Als reiscommissie ben je dus met een team van vijf verantwoordelijk voor het organiseren van de reis van A tot Z nadat in overleg met het bestuur een locatie gekozen is.

Voorzitter


Commissieleden

Deelname bedrijf?
Neem contact op met het bestuur!
bestuur@firstmaastricht.nl

PR

De PR-commissie van FIRST Maastricht heeft diverse taken op verschillende momenten in het jaar. De hoofdtaak van deze commissie is de werving van nieuwe leden aan het begin van het academische jaar. Het jaar wordt direct actief begonnen door aanwezigheid op de introductiedagen voor nieuwe studenten. Ook zullen de commissieleden in verschillende onderwijsgroepen een korte presentatie geven over FIRST Maastricht. Gedurende het jaar zal de PR-commissie zorg dragen voor de promotie van diverse activiteiten van FIRST Maastricht, zoals de FIRST Fiscale Bedrijvendag. Verder ligt de organisatie van het jaarlijkse Open Feest in de handen van deze commissie.

Voorzitter
Antoin Feij

Commissieleden
Celina Honings
Celine Bemelmans
Jessie Beukema
Naard Janssen
Renée Quanjel

Kascontrole

De kascontrolecommissie van FIRST Maastricht heeft als taak de boekhouding van de penningmeester te controleren. Dit doen zij tweemaal per jaar. Ten eerste vóór de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering waarbij onder andere het financiële halfjaarverslag gepresenteerd wordt en bij de wisselling van bestuur waarbij de realisatie gepresenteerd wordt.

Voorzitter
Tren Keltjens

Commissieleden
Sjoerd Bastiaens
Steven Plat

Alumni

De alumnicommissie is een nog jonge commissie voor onze oud-FIRST-leden. Deze commissie heeft afgelopen jaar voor het eerst een borrel in Amsterdam georganiseerd speciaal voor alle reünisten van FIRST Maastricht. Ook dit jaar zal deze commissie zorg dragen voor de organisatie van een leuke activiteit.

Het doel van deze activiteit voor alumni is om op een laagdrempelige manier een opgebouwd netwerk te onderhouden en uit te breiden met andere alumni van FIRST Maastricht. Tevens is het een ideale manier om met elkaar in contact te blijven en zo kennis en ervaringen uit te wisselen en, niet te vergeten, mooie herinneringen uit je studententijd in Maastricht weer op te halen.

In het verleden de studie Fiscaal Recht of Fiscale Economie afgerond aan de Universiteit Maastricht, maar nog niet ingeschreven als reünist van FIRST Maastricht?
Doe dit dan snel via onderstaande link!

INSCHRIJVEN

Voorzitter
Joost Zondag

Commissieleden
Maartje Grevers (Reünist)
Megan Ruigrok (Reünist)
Toine Gorissen (Reünist)

FIRST Academy Commissie

Vorig jaar is er door FIRST Maastricht met groot succes leven geblazen in een gloednieuw programma, namelijk de FIRST Academy. De FIRST Academy is er voor de enthousiaste, extra gemotiveerde derdejaars bachelor- of masterstudent Fiscaal Recht of Fiscale Economie. Als jij op zoek bent naar een extra fiscale uitdaging (buiten je reguliere vakken om) en jezelf op een positieve manier in de kijker wilt spelen bij grote kantoren, is de FIRST Academy wellicht iets voor jou.

De FIRST Academy zal vijftien studenten de kans bieden om in samenwerking met eenaantal kantoren een zestal fiscale casus-opdrachten te gaan volbrengen. Iedere casusopdracht vindt steeds aansluiting bij een onderwerp dat relevant is voor de masteropleiding Fiscaal Recht/Economie. Iedere opdracht wordt behandeld in samenwerking met een ander kantoor. Daarnaast starten we dit jaar met een extra middag verzorgd door EY. Deze middag zal niet in het teken staan van een fiscaal onderwerp, maar van soft skills. Dit is een onderwerp waar steeds meer aandacht van potentiele werkgevers naar uitgaat.

Ieder onderwerp levert een studielast van ongeveer twee dagen op. Eén dag zal in beslag worden genomen door de kantoordag op locatie van het samenwerkende kantoor. Hier zullen de deelnemende studenten een casus voorgelegd krijgen die in groepen uitgewerkt dienen te worden. De andere dag zal in beslag worden genomen door voorbereiding en/of het met je groepje afronden van de opdracht. Het kantoor zal de gemaakte opdracht beoordelen. 

Uiteraard staat een succesvolle deelname aan de FIRST Academy schitterend op je c.v., zeker nu de bekendheid van de Academy groeit en we zeer positieve feedback van de deelnemende bedrijven van het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Daarnaast ontvang je na het succesvol afronden van de Academy een erkend certificaat.

Dus ben jij geïnteresseerd om betere contacten te ontwikkelen met kantoren en meer diepgang aan te brengen in je studie? Stuur dan vóór 24 september a.s. je curriculum vitae en een motivatiebrief waarin je duidelijk maakt waarom jij geschikt bent om aan de FIRST Academy mee te doen naar academy@firstmaastricht.nl

Voorzitter
Nina Sevriens

Commissieleden
Chiara Lillu
Joost Roelofs
Sanne Joosten

Symposium

Dit jaar zal FIRST Maastricht wederom een symposium organiseren met als onderwerp een actueel fiscaal thema. In het verleden werd onder meer aandacht besteed aan State Aid & Tax Attractiveness (2016), Winstbegrip & Transfer Pricing (2014), Fraude en Misbruik in de Europese BTW (2012) en Fusies & Overnames in Europa (2010). Hierbij werd het centrale thema vanuit verschillende standpunten benaderd met gastsprekers uit diverse hoeken zoals de wetenschap, de fiscale praktijk en de politiek.

Voorzitter
Maarten Stoop

Commissieleden
Felix Stassen
Floor Kuijer
Laura den Ridder
Sep Breukers

OC FR

In de eerste plaats vertegenwoordigen wij als studenten fiscaal recht binnen de Opleidingscommissie van de Faculty of Law de studenten van Fiscaal Recht (zowel Bachelor als Master) aan Maastricht University in de medezeggenschapsorganen. Daarnaast is het studentenberaad een plaats waarbinnen wij met elkaar overleggen over bepaalde zaken die op de agenda’s van die organen staan. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie is het bewaken van de kwaliteit van het opleidingsprogramma. Dit doet zij door advies uit te brengen over het onderwijs programma. Natuurlijk benutten wij ook de mogelijkheid om zelf in die organen zaken aan te dragen als agendapunt. Daartoe wordt binnen het studentenberaad aan het begin van het jaar een werkplan opgezet, waarin wordt vastgelegd waarop het studentenberaad zich dat jaar gaat richten en wie verantwoordelijk is voor de gang van zaken van bepaalde onderwerpen. Gedurende het jaar wordt hard gewerkt om die zaken te realiseren.

Heb jij ideeën voor de faculteit? Of om het onderwijs te verbeteren? Of algemene verbeterpunten voor de faculteit? Neem dan met een van ons contact op, ook als je vragen hebt of een probleem wilt aankaarten. Zie onder voor contact informatie.

Contact Algemeen
studentenberaadfdr@maastrichtuniversity.nl

Voorzitter
Marcel Schaper

Staf Leden
Hans van Mierlo (SBE)
Patricia Croes
Sieb Kingma

Studentleden
Iris van Asselt
Lisanne Görts
Remon Tulen
Stéphanie Bucx

Contact
studentenberaadfdr@maastrichtuniversity.nl

OC FE

Als lid van de onderwijscommissie Fiscale Economie (OC FE) neem je zetel in twee organen binnen de School of Business and Economics (SBE). In de eerste plaats nemen wij zetel bij de opleidingscommissie (Program Committee) van de SBE voor de studenten van fiscale economie van zowel Bachelor als Master. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie is het bewaken van de kwaliteit van het opleidingsprogramma. Dit doet zij door advies uit te brengen binnen de opleidingscommissie over voorstellen van de universiteit die de revue passeren die goedkeuring behoeven van ons orgaan voordat deze geïmplementeerd kunnen worden. Natuurlijk benutten wij ook de mogelijkheid om zelf in die organen zaken aan te dragen als agendapunt. Daartoe wordt binnen het studentenberaad aan het begin van het jaar een werkplan opgezet, waarin wordt vastgelegd waarop de opleidingscommissie zich dat jaar gaat richten en wie verantwoordelijk is voor de gang van zaken van bepaalde onderwerpen.

Tevens nemen wij zetel in de studentenraad (Student Council) waarbinnen wij met de leden van de opleidingscommissie, de faculteitsraad (een ander orgaan binnen SBE) en de student representative van de School of Business and Economics overleggen over nieuwe initiatieven om zo de opleiding fiscale economie, en carrièreservices van de SBE voor de student te verbeteren. Tevens houden wij de leden van de studentenraad die plaatsnemen in de faculteitsraad op de hoogte van ontwikkelingen binnen de opleidingscommissie, en vice versa.

Heb jij ideeën voor de faculteit? Of om het onderwijs te verbeteren? Of algemene verbeterpunten voor de faculteit? Neem dan met één van ons contact op.

Student leden
Marc Rossing
Kevin Leurs

Contact
studentcouncil@maastrichtuniversity.nl